Konkurs zа realizaciju programa „PRVA ŠANSA 2011”

Štampa
PDF
Konkurs predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći i  podrazumeva:
•    stručnu praksu u trajanju od tri meseca
•    zasnivanje radnog odnosa u svojstvu pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci.

Tokom trajanja stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje:
•    isplaćuje novčanu pomoć angažovanim licima u mesečnom iznosu od 10.000,00 dinara
•    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima u svojstvu pripravnika, Nacionalna služba refundira:
1. neto zaradu pripravnika u mesečnom iznosu od:
•    18.000,00 dinara - za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,
•    20.000,00 dinara - za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,
•    22.000,00 dinara - za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem
2. troškove doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

Pravo učešća na Konkursu ima poslodavac pod uslovom:
- da pripada privatnom sektoru;
- da nije u blokadi;
- da redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih;
- da ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;
- da angažuje nezaposleno lice koje se vodi na evidenciji Nacionalne službe i
•    ima do 30 godina starosti,
•    ima srednje, više ili visoko obrazovanje,
•    nema radnog iskustva u struci
•    nije otpočelo stručno osposobljavanje.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u Program uključi maksimalno 2 nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenihima pravo da u Program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Zahtev se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili prema mestu angažovanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu
www.nsz.gov.rs.

Informacije o Programu mogu se dobiti preko Pozivnog centra NSZ na brojeve telefona: 0901 300 301 – za poslodavce; 0800 300 301 – za nezaposlena lica i na veb sajtu www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava.
     efairSRB